बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेद्कोत नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा मिती २०७५ बैशाख ३१