FAQs Complain Problems

वेदकोट नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७७)