निर्णयहरु

२०७४ असाढ २० को निर्णय नं १

यस बेद्कोट नगरपालिका द्वारा पारित गरिएको प्रथम  निर्णय २०७४  

दोस्रो नगर परिषदका निर्णय तथा राजश्व दररेटहरु

बेदकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगर परिषदका निर्णय तथा राजश्व दररेटहरु

Pages