बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

दोस्रो नगर परिषदका निर्णय तथा राजश्व दररेटहरु

बेदकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगर परिषदका निर्णय तथा राजश्व दररेटहरु

Pages

निर्णयहरु