२०७४ असाढ २० को निर्णय नं १

यस बेद्कोट नगरपालिका द्वारा पारित गरिएको प्रथम  निर्णय २०७४