बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

यस बेद्कोट नगरपालिका द्वारा पारित गरिएको प्रथम  निर्णय २०७४  

२०७४ असाढ २० को निर्णय नं १