बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

२०७३।०७४ को बार्षिक खरिद योजना

२०७३।०७४ को बार्षिक खरिद योजना