बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

२०७२।०७३ को योजना तथा परियोजना (विगत)

२०७२।०७३ को योजना तथा परियोजना (विगत)