बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४