बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री सिद्दनाथ मा.वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
खेम राज पाण्डेय
No. of Students: 
२३२
Address: 
बेदकोट-०६ , मुसेपानी
Contact: 
९७४९५१५२१८

श्री सिद्दनाथ मा.वि.