बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री जनता मा.वि.

School type:

School Level:

Principal Name: 
भानि चन्द
No. of Students: 
३७४
Address: 
बेदकोट-०७,गाउजी
Contact: 
९७५९५०१४२७

श्री जनता मा.वि.