बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

वेदकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा प्रकाशित नागरिक वडापत्र २०७५