बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेद्कोट नगर प्रमुख द्वारा बिकाश योजना को अनुगमन को क्रममा.....