बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बेद्कोट नगरपालिका द्वारा प्रकाशित प्रथम नगर सभा को निर्णय  २०७४ 

बेद्कोट नगरपालिका द्वारा प्रकाशित प्रथम नगर सभा को निर्णय नं ९ २०७४