बेद्कोट नगरपालिका द्वारा प्रकाशित प्रथम नगर सभा को निर्णय नं १४ २०७४

बेद्कोट नगरपालिका द्वारा प्रकाशित प्रथम नगर सभा को निर्णय २०७४