बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

नगर क्षेत्र बाट संकलन तथा निकासी हुने कबाडी मालसमानमा कर उठाउने बारे बोलपत्र