बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

दोस्रो पटक प्रकाशित आ.व. २०७५/०७६ को ढुंगा, गिट्टी,बालुवा,माटो लगायतको कर तथा शुल्क संकलन ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान