बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व.२०७२।०७३ स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै ना.सु.श्री मानदेव जोशी ज्यु