बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व.२०७२।०७३ मा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकृत श्री हेम राज जोशी ज्यु