बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

२०७२।०७३ को आय व्यय विवरण

२०७२।०७३ को आय व्यय विवरण