बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन