बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

बंगुर मासु बिक्री पसल सम्बन्धमा

बंगुर मासु बिक्री पसल सम्बन्धमा