बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

School Name: 
श्री सारदा उ मा बि

School type:

School Level:

Principal Name: 
थिरेन्द्र चन्द्र भट्ट
Address: 
जेडेपनि-०२, बेदकोट, कंचनपुर

श्री बैजनाथ उ. मा. वि