बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

रोडशेष कर (सवारी साधन कर)

रोडशेष कर (सवारी साधन कर)