बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

Supporting Documents: 

यस बेदकोट नगरपालिका कार्यालयको प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना