बेदकोट नगरपालिका कार्यालयको आ.व.२०७४।०७५ को वडा भेला सम्बन्धमा