बेदकोट नगरपालिकाको वेबसईटमा तपाईलाई स्वागत छ !!!
आफ्नो शहर आफै बनाऔ,स्वच्छ सफा र हरियाली राखौ !!!

सामाजिक सुरक्षा वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।